Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Nr spr. 6/2013 Usługa szkolenia specjalistycznego w tunelu aerodynamicznym dla żołnierzy JW 4101 w Lublińcu

Nr sprawy: 6/2013                                                              Lubliniec, dnia 14.03.2013 r.

 


OGŁOSZENIE – INTERNET
o przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
o wartości poniżej 130 tys. euro na:

 „Usługa szkolenia specjalistycznego w tunelu aerodynamicznym dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 6/2013”

 

 1. Zamawiający:
  Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, Tel. (+48) 034-35-20-111, (+48) 034-35-20-450, Faks (+48) 0-34-35-20-380,                         
  2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.jwkom.mil.pl.
  3. Adres, pod którym można uzyskać informacje, dokumentacje, tak jak w pkt. 1-2.
  4. Przedmiot zamówienia: „Usługa szkolenia specjalistycznego w tunelu aerodynamicznym dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 6/2013”
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
      80511000-9    Usługi szkolenia personelu
 2. Zakres zamówienia:
  Usługa szkolenia specjalistycznego w tunelu aerodynamicznym dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu, wyszczególnionych i opisanych szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym – Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.  
  Zamówienie obejmuje:
  Zorganizowanie szkolenia specjalistycznego w tunelu aerodynamicznym dla żołnierzy JW. 4101 w wymiarze 72 godzin szkoleniowych.
 3. Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
  •    Do dnia 15 grudnia 2013 roku

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Wymagania dotyczące wadium
10.1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
10.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
    - pieniądzu,
    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
    - gwarancjach bankowych;
    - gwarancjach ubezpieczeniowych;
    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
10.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu: 27.03.2013 r. o godz. 09:00.
11.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz
5)    złożą formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami;
6)    potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzą spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego;
7)    wniosą zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przed jej podpisaniem.

11.2.1.W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
11.2.2. W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.
11.2.3.  W zakresie posiadania potencjału technicznego.
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków w zakresie posiadania potencjału technicznego.
11.2.4.  W zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.    
11.2.5. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
11.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b:
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.
11.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w punktach 11.1.1. - 11.1.4 jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 8 SIWZ.
11.5.    WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a/    WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b/    WYKONAWCY tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą, albo z umowy konsorcjum.
c/    Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich WYKONAWCÓW występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d/ Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie;
e/     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.2.1 SIWZ, WYKONAWCY składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z WYKONAWCÓW odrębnie;
f/    wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z WYKONAWCĄ występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
11.6.    Przed podpisaniem umowy z wybranym WYKONAWCĄ, ZAMAWIAJĄCY będzie wymagał przedłożenia Umowy Konsorcjum, która w sposób niebudzący wątpliwości winna określać:
1.cel gospodarczy;
2.oznaczenie czasu trwania Konsorcjum;
3.przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia;
4.zasady reprezentacji (lider);
5.wykluczenie możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
6.zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 kc) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
7.zakaz zmian w umowie bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
11.7.  Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
12.1.  Ważna oferta musi zawierać następujące dokumenty i załączniki:
1)      wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ;
2)      wypełniony i podpisany ofertowy formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ;

12.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przedstawi:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz:     
12.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)    oświadczenie o braku postaw do wykluczenia - z wykorzystaniem wzoru określonego na Załączniku Nr 5 do SIWZ.
oraz:
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) każdy wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane w pkt. 12.2.1, 12.2.2. i 12.3 (oświadczenie i kopie dokumentów odpowiednio podpisane oraz potwierdzone ”za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę).
3)    Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.

12.4. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
1)  Dowód wniesienia wadium.
2)  Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania WYKONAWCY/ÓW ubiegającego/cych się  o udzielenie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
12.5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1)    Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
2)    Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
3)    Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów z wyjątkiem Projektu umowy winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje
i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Pola i pozycje nie wypełnione należy przekreślić. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
4)    Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty,
z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.
12.6.      Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1)    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 12.3.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2)    Dokument, o którym mowa w pkt. 12.6 ust. 1 ppkt. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)    Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski.
4)    Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.3.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca mam siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5)    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
12.7. Każda z firm wspólnie składających ofertę (dotyczy również spółek cywilnych, z których każdy ze wspólników traktowany jest jako oddzielny przedsiębiorca – firma) złoży oddzielnie dla każdej z nich: oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 12.2.1, 12.2.2. i pkt. 12.3., pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

12.8.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1)    Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę Wykonawcę, (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł na piśmie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
2)    Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
3)    Dokumenty zastrzeżone składane w ofercie o których mowa w punkcie 12.8 ppkt 1) muszą być w sposób trwały zabezpieczone, (umieszczone w osobnej kopercie) i oznaczone jako część zastrzeżona oferty dla pozostałych wykonawców,

 1.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (0 zł.), można odebrać osobiście w Jednostce Wojskowej Nr  4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, budynek sztabu – kancelaria 8 w godz. 8.00 –15.00, tel. 034-35-20-450 lub po przesłaniu pisemnego wniosku na nr faksu 034-35-20-380, bądź na adres Zamawiającego.
  14.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 niniejszego ogłoszenia (z dopiskiem kancelaria jawna) i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Jednostka Wojskowa 4101, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35

OFERTA NA:
„Usługi szkolenia specjalistycznego w tunelu aerodynamicznym dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w  Lublińcu – nr sprawy 6/2013”
NIE OTWIERAĆ PRZED 27.03.2013 r., GODZ. 09:30


15.    Ofertę umieszczoną w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:

Jednostce Wojskowej Nr 4101, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35 w Kancelarii Jawnej, budynek Sztabu, parter lub przesłać przesyłką w terminie przed otwarciem ofert na adres Zamawiającego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT -  upływa dnia 27.03.2013 r. godz.09:00.
16.    KOMISYJNE OTWARCIE ZŁOŻONYCH OFERT nastąpi w dniu 27.03.2013 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Budynek Sztabu, parter, kancelaria nr 8.
17. Kryterium oceny oferty i ich znaczenie:    
                                        
17.1.Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:
1)    oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium „cena” brutto (z podatkiem VAT),
2)    za parametr najkorzystniejszy kryterium „cena” oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów–100, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,
3)    wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena” i ustalonej punktacji:

punktacja 0-100.
17.2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych według poniższego wzoru:
 

LP=  Cmin    x 100

        Cx

 

gdzie:   LP    =   liczba punktów za kryterium „cena”,
     C min      =   najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
     C x          =   cena oferty badanej.

17.3.    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
17.4.Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i  innych kryteriów) Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
17.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu¬mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia za¬wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Termin związania ofertą 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
  19.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
  20.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
  21.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  22.   Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.03.2013 r.
  23.   Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w sprawach formalno-prawnych:  

•    Agnieszka ŁUKASIK,  Agata ZIÓŁKOWSKA, tel.: 0 (34) 35 20 450,  fax:  0 (34) 35 20 380

w sprawach merytorycznych:
•    kpt. Piotr HUSS,  Tel. 0(34) 35-20-279, fax:  0 (34) 35 20 380

 

 

DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu


___________________________
płk  Wiesław KUKUŁA

 

Załączniki:

6.2013 siwz 

6.2013 zał. nr 1 do siwz

6.2013 zał. nr 2 do siwz

6.2013 zął. nr 3 do siwz

6.2013 zał. nr 4 do siwz

6.2013 zał. nr 5 do siwz

6.2013 zał. nr 6 do siwz