Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Nr sprawy 26/2014 Dostawa sprzętu i odzieży sportowej dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu- Unieważnienie

                                                                                                    Lubliniec, 25.09.2014 r.
Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
Nr sprawy 26/2014  


ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

 


Dotyczy: zawiadomienia o wynikach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu i odzieży sportowej dla Jednostki Wojskowej Nr 4101  w Lublińcu” Zadanie nr 1 – nr sprawy 26/2014.


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:

„Dostawę sprzętu i odzieży sportowej dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 26/2014”  

1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez: -------------------------------
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:


2-55/O/2014    Przedsiębiorstwo Handlowe “OLIMPIA” Spółka Jawna
Jarosław Surwiło-Bohdanowicz
ul. Gdańska 27,
85-021 Bydgoszcz
Tel. 052 321-27-15
Fax 052 322-02-04    


pkt 0,00
    

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

DOWÓDCA

Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu
 _________________________
wz. ppłk Robert SZCZESZEK

 

Nr sprawy 26/2014
Jednostka Wojskowa 4101
42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 35
fax: 34 35 20 380
tel.: 34 3520 450ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu i odzieży sportowej dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 26/2014”Zadanie nr 1


Zamawiający - Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, na: „Dostawę sprzętu i odzieży sportowej dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu–zostało  u n i e w a ż n i o ne   z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt. 2 i 3

W niniejszym postępowaniu złożona została jedna oferta. Po badaniu i ocenie oferty Zamawiający odrzuca ofertę ze względu na fakt, iż treść ofert nie odpowiada treści SIWZ.   

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu
_________________________
wz. ppłk Robert SZCZESZEK