Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Rok 2009

Archiwum postępowań przeprowadzonych w roku 2009.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 13/2009

         Dnia 02.08.2010 umieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 13/2010.

Więcej szczegółów w sekcji Aktualne postępowania.

Dostawa bielizny i skarpet dla Wojsk Specjalnych – nr sprawy 12/2009

       

Nr sprawy: 12/2009                                                                                                                          Lubliniec, dnia 27.07.2009 r.

OGŁOSZENIE - INTERNET
o przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.). o wartości poniżej 133 tys. EURO na:
„Dostawę bielizny i skarpet dla Wojsk Specjalnych – nr sprawy 12/2009”

1. Zamawiający:
Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu
42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 35
Tel. (+48) 034-35-20-111
(+48) 034-35-20-450
Faks (+48) 0-34-35-20-380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.psk.mil.pl
3. Adres, pod którym można uzyskać informacje, dokumentacje, tak jak w pkt. 1-2.
4. Przedmiot zamówienia: Dostawa bielizny i skarpet dla Wojsk Specjalnych - Nr sprawy 12/2009. Kod CPV: 18310000-5, 18317000-4.
5. Zakres zamówienia: Dostawa bielizny i skarpet dla Wojsk Specjalnych.
6. Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 60 dni od dnia podpisania umowy.  
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
9. Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Postępowanie będzie prowadzone bez obowiązku wniesienia wadium art. 45.2.u. Pr. z. p.
11. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, złożą pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2 do SIWZ);
oraz
5) złożą formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami;
6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz potwierdzą, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego;
7) wniosą zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przed jej podpisaniem.
11.2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej i przewidzianej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
1) przedmiot zamówienia znajduje się w zakresie jego działalności, a zakres ten wynika z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) posiadają aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11.3.Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/ nie spełnia.
12. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy
w   celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
12.1. Ważna oferta musi zawierać następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ;
2) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ;
3) podpisany przez Wykonawcę Projekt umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) wypełniony i podpisany ofertowy formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ;
5) wypełniona i podpisana specyfikacja techniczna z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 5 do SIWZ.
12.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ‘’ustawą”, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
13. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (0 zł.), można odebrać osobiście w Jednostce Wojskowej Nr  4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, budynek sztabu – kancelaria 201 w godz. 8.00 –15.00, tel. 034-35-20-450 lub po przesłaniu pisemnego wniosku na nr faksu 034-35-20-380, bądź na adres Zamawiającego.
14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z dopiskiem kancelaria jawna) i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Jednostka Wojskowa 4101, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
OFERTA NA:
„Dostawę bielizny i skarpet dla Wojsk Specjalnych – nr sprawy 12/2009”
NIE OTWIERAĆ PRZED 04.08.2009 r., GODZ. 0940

15. Ofertę umieszczoną w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:
Jednostce Wojskowej 4101, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35 w Kancelarii Jawnej, budynek Sztabu, parter lub przesłać przesyłką w terminie przed otwarciem ofert na adres Zamawiającego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT -  upływa dnia 04.08.2009 r., godz. 900.
16. KOMISYJNE OTWARCIE ZŁOŻONYCH OFERT nastąpi w dniu 04.08.2009 r. o godz. 940 w siedzibie Zamawiającego tj. Budynek Sztabu, I piętro, kancelaria nr 105.
17. Kryterium oceny oferty i ich znaczenie:
17.1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:
1) oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium „cena” brutto (z podatkiem VAT),
2) za parametr najkorzystniejszy kryterium „cena” oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,
3) wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena” i ustalonej punktacji: punktacja 0-100.
17.2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych według poniższego wzoru:
\"wzór\"

gdzie:    LP         =   liczba punktów za kryterium „cena”,
C min =   najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
C x =   cena oferty badanej.

17.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
18. Termin związania ofertą 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
21. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
22. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2009 r..
23. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Aneta Płuciennik, Magdalena Rosiek tel. 034-35-20-450, faks 034-35-20-380,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz
chor. Adam STEFANIAK, tel. 034-35-20-287, faks 034-35-20-380.

 

DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu
_________________________
w/z. ppłk Ryszard PIETRAS