Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Rok 2014

Nr sprawy 34/2014 Dostawa sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu- Wyjaśnienie SIWZ, Zmiana SIWZ

Nr sprawy: 34/2014                                                             Lubliniec, dn. 24.09.2014 r.


Jednostka Wojskowa Nr 4101
42 – 700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 35
tel.   034/ 35 20 450
faks 034/ 35 20 380
                                


ZAWIADOMIENIE

 

Dowódca Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu informuje, iż Zamawiający otrzymał zapytanie od Wykonawcy (pismo nr 9194/14 z dnia 23.09.2014 r.) dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - Nr sprawy 34/2012 pn: „Dostawa sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu”.

 

TREŚĆ ZAPYTANIA

 

W związku z zamiarem wzięcia udziału w postepowaniu nr 34/2014 proszę na odpowiedź na poniższe pytania.
1.    W związku z bardzo szerokim asortymentem oraz koniecznością wyprodukowania części towaru poza granicami kraju czy zamawiający zgodzi się na przedłużenie terminu dostawy do 31 października?
2.    (pkt 29) Czy zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z wymogu aby foki były białe lub niebieskie? Foki 100 % mohair na metry nie są produkowane w takich kolorach.
3.    (pkt. 37) Prosimy o podanie ile nart z danej długości jest wymagane
4.    Pulki X Country Fjellpulken ważą 5 kg i są wyposażone w uprząż i dyszel. Nie ma w zestawie lonż. Czy zamawiający zgodzi się na taką konfigurację? (Dyszel zastępuje lonżę, znacznie poprawia to bezpieczeństwo podczas zjazdów.

 


O D P O W I E D Ź   Z A M A W I A J Ą C E G O

 

Na podstawie art. 38. ust. 1–2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśniam co następuje:
1.    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji dostawy.
2.    Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorystyki fok. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę procentowego składu fok i dopuszcza foki mohair- syntetyczne.
3.    Rozmiar nart: Długość (cm): 168 - 2 pary, 176 – 2 pary, 184 – 2 pary.
4.    Zamawiający wyjaśnia: pulka powinna być wyposażona w lonżę oraz uprząż.


ZMIANA SIWZ

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę sprzętu wspinaczkowego dla Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu”.


Pozycja 28 w Załączniku nr 4 do SIWZ- kurtka lekka
Było:
Rozmiar: L x 2 szt, M x 2 szt
Po zmianie:
Rozmiar L x 1 szt., M x 2 szt.


Pozycja 37 Załącznik nr 4 do SIWZ- narty
Było:
Długość: 168 - 176 - 184 cm
Po zmianie:
Długość: 168 (2 pary) – 176 (2 pary) – 184 (2 pary).


Pozycja 29 w Załączniku nr 4 do SIWZ
Było:
moher 100%
Po zmianie:
Skład fok: moher i syntetyk.

 

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony.

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

_________________________
 wz. ppłk Robert SZCZESZEK  zawiadom o wyborze najk. oferty nr spr. 24/2014

Lubliniec, dnia  20.08.2014 r.

 

Jednostka Wojskowa Nr 4101
ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec
Tel. (+48) 34 35 20 450
Fax: (+48) 34 35 20 380
Nr sprawy 24/2014  

 


Zawiadomienie - internet

 

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy  24/2014.

 


Zamawiający – Jednostka Wojskowa Nr 4101 z siedzibą w: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania na:


„Usługę szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 24/2014”


1.    Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

Oferta nr 1-51/O/2014
Centrum Edukacyjne FUTURE
Ul. Sienkiewicza 39,
42-600 Tarnowskie Góry
Tel. 032 285-63-68
Fax 032 285-63-68


Cena ofertowa brutto: 56.544,00 zł


Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona przez firmę: Centrum Edukacyjne „FUTURE” ul. Sienkiewicza 39, 42-600 Tarnowskie Góry spełniła wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jest ofertą, która uzyskała największą ilość punktów zgodnie z wzorami podanym w SIWZ (pkt. 16.2 SIWZ). Przyznane punkty: 100,00pkt.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wg w/w kryterium:

nr oferty:
1-51/O/2014     
Centrum Edukacyjne „FUTURE”
Ul. Sienkiewicza 39,
42-600 Tarnowskie Góry
pkt w kryterium cena: 70,00    
pkt w kryterium doswiadczenie lektorów 30,00    
pkt razem: 100,00


Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Jednostkę Wojskową 4101 w Lublińcu.

 

 

Dowódca
Jednostki Wojskowej Nr 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA  
                                                                                            

A.Ł. (tel. 34 35-20-450)
20.08.2014 r.
Sprawa nr 24/2014
Teczka 13/17

Nr spr. 3/2014 Obsługa obiektów skzoleniowych i prowadzenie treningów dla JW 4101 w Lublińcu

 


Nr sprawy: 3/2014                                                                 Lubliniec, dnia 16.01.2014 r.


OGŁOSZENIE – siedziba

o przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
o wartości poniżej 134 tys. euro na:
„Obsługa obiektów szkoleniowych i prowadzenie treningów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” – nr sprawy 3/2014

1.   Zamawiający:
Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, Tel. (+48) 034-35-20-111, (+48) 034-35-20-450, Faks (+48) 0-34-35-20-380,                         
2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.jwkom.mil.pl.
3.  Adres, pod którym można uzyskać informacje, dokumentacje, tak jak w pkt. 1-2.
4.  Przedmiot zamówienia: „Obsługa obiektów szkoleniowych i prowadzenie treningów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 3/2014”
Obsługa obiektów sportowych i prowadzenie treningów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
    92620000-3    Usługi w zakresie sportu

5.   Zakres zamówienia:
Obsługę obiektów sportowych JW 4101, prowadzenie treningów sportowych dla żołnierzy i pracowników Jednostki opisaną szczegółowo w ofertowym formularzu cenowym – Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz w Załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

6.  Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
    od dnia 01.02.2014 r. lub od dnia zawarcia umowy  do dnia 31.12.2014 roku.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Wymagania dotyczące wadium
10.1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
    5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
10.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
    - pieniądzu,
    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
    - gwarancjach bankowych;
    - gwarancjach ubezpieczeniowych;
    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
10.3. Termin wniesienia wadium upływa w dniu: 24.01.2014 r. o godz. 09:00.
10.4. Wadium z dopiskiem: „Wadium w przetargu na obsługę obiektów sportowych i prowadzenie treningów dla  JW. 4101 w Lublińcu (nr spr. 3/2014)” wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
NBP O/ Katowice nr 57 1010 1212 0016 3213 9130 0000.
UWAGA! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężna wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Oryginał potwierdzenia wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
10.5. Wadium wnoszone w formie bezgotówkowej, o której mowa w pkt. 10.2. należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty.
Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne jego oddzielenie od reszty dokumentów).
10.6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w pkt. 10.11. niniejszego rozdziału SIWZ.
10.7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów, lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
oraz
5)    złożą formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami;
6)    spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz potwierdzą, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego;

11.2.1.W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

11.2.2. W zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wymaga spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
11.2.3.  W zakresie posiadania potencjału technicznego.
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków w zakresie posiadania potencjału technicznego

11.2.4.W zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami, na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia niżej wymienionymi osobami:

a.    Instruktor wychowania fizycznego – 4 osoby
          Wykształcenie:
    wyższe ( co najmniej licencjat ) z Wychowania Fizycznego
    kurs lub przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla dwóch instruktorów – na potwierdzenie proszę dołączyć dokument do oferty
          Umiejętności:
    Umiejętność przygotowania scenariuszy do prowadzenia grupowych zajęć z wychowania fizycznego.
    Umiejętność ułożenia odpowiedniego treningu dla osób indywidualnych.
    Znajomość obsługi sprzętu sportowego.
    Znajomość obsługi trenażerów.
    Znajomość obsługi komputera.
    Współpraca w zespole
    Utrzymywanie na wysokim poziomie sprawności fizycznej
    Nawiązywanie kontaktów, budowanie zaufania
    Znajomość języka obcego – najlepiej angielskiego w stopniu komunikatywnym
 Doświadczenie:
    Każdy Instruktor musi posiadać doświadczenie w zakresie działalności trenerskiej potwierdzone referencjami z miejsca pracy lub świadectwem pracy – minimum 1 rok pracy jako trener
     
     b.  Konserwator/ Magazynier – 2 osoby
           Wykształcenie:
    Średnie zawodowe - tytuł technika
Umiejętności:
    Znajomość obsługi sprzętu sportowego i narciarskiego.
    Znajomość obsługi trenażerów.
    Znajomość obsługi komputera.
Doświadczenie:
    Pracownik musi posiadać wiedzę w zakresie konserwacji i zabezpieczenia sprzętu sportowego i trenażerów.

W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.


11.2.5. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

11.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 11.1.1. – 11.1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b:
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełniania warunku poprzez wskazanie części zamówienia, jaką powierzy podwykonawcom.
11.4. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone w punktach 11.1.1. - 11.1.4 jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 8 SIWZ.
11.5.    WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a/    WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
b/    WYKONAWCY tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
UWAGA: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą, albo z umowy konsorcjum.
c/    Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich WYKONAWCÓW występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d/ Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie;
e/     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 8.2.1 SIWZ, WYKONAWCY składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z WYKONAWCÓW odrębnie;
f/    wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z WYKONAWCĄ występującym jako Pełnomocnik pozostałych;
11.6.    Przed podpisaniem umowy z wybranym WYKONAWCĄ, ZAMAWIAJĄCY będzie wymagał przedłożenia Umowy Konsorcjum, która w sposób niebudzący wątpliwości winna określać:
1.cel gospodarczy;
2.oznaczenie czasu trwania Konsorcjum;
3.przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia;
4.zasady reprezentacji (lider);
5.wykluczenie możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
6.zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 kc) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
7.zakaz zmian w umowie bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
11.7.  Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/ nie spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
12.1.  Ważna oferta musi zawierać następujące dokumenty i załączniki:
1)      wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ;
2)      wypełniony i podpisany ofertowy formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 4 do SIWZ;
3)    Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 8 do SIWZ.  
Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie
złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d.

12.2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przedstawi:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz:     
2) W zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykaz niżej wymienionych pracowników – 6 osób:
A.    Instruktor wychowania fizycznego – 4 osoby
Każdy Instruktor musi posiadać doświadczenie w zakresie działalności trenerskiej potwierdzone referencjami z miejsca pracy lub świadectwem pracy – minimum 1 rok pracy jako trener

Dwóch instruktorów – musi posiadać kurs lub przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy – na potwierdzenie proszę dołączyć dokument do oferty

B.    Konserwator/ Magazynier – 2 osoby

którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia – Załącznik Nr 7 do SIWZ; którzy spełniają wymogi określone w pkt. 7.2.4. SIWZ.;
3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument z którego będzie wynikać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN brutto.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega zsumowaniu.

12.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)    Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia - z wykorzystaniem wzoru określonego na Załączniku Nr 5 do SIWZ.
oraz:
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3)    Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
4)    Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej ni 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) każdy wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane w pkt. 8.2.1 i 8.3 SIWZ (oświadczenie i kopie dokumentów odpowiednio podpisane oraz potwierdzone ”za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę).

12.4. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą:
1) Potwierdzenie wpłaty wadium
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania WYKONAWCY/ÓW ubiegającego/cych się  o udzielenie zamówienia publicznego.
 Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

12.5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1)    Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji Zamawiającego.
2)    Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.
3)    Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów z wyjątkiem Projektu umowy winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje
i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Pola i pozycje nie wypełnione należy przekreślić. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.
4)    Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobę /osoby uprawnione do podpisania oferty,
z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.
12.6.      Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1)    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2)    Dokument, o którym mowa w pkt. 8.6 ust. 1 ppkt. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.3, 8.3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)    Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty, zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
4)    Dokument, o którym mowa w pkt. 8.6 ust. 3 ppkt. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)    Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii przetłumaczonych na język polski.
6)    Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.6.1 oraz 8.6.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby, lub kraju, w którym wykonawca mam siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 8.6.2 oraz 8.6.4  stosuje się odpowiednio.
7)    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

12.7. Każda z firm wspólnie składających ofertę (dotyczy również spółek cywilnych, z których każdy ze wspólników traktowany jest jako oddzielny przedsiębiorca – firma) złoży oddzielnie dla każdej z nich: oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 8.2.1 i pkt. 8.3., pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

12.8.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych
1)    Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę Wykonawcę, (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł na piśmie w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
2)    Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
3)    Dokumenty zastrzeżone składane w ofercie o których mowa w punkcie 8.8 ppkt 1) muszą być w sposób trwały zabezpieczone, (umieszczone w osobnej kopercie) i oznaczone jako część zastrzeżona oferty dla pozostałych wykonawców,
13.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (0 zł.), można odebrać osobiście w Jednostce Wojskowej Nr  4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, budynek sztabu – kancelaria 8 w godz. 8.00 –15.00, tel. 034-35-20-450 lub po przesłaniu pisemnego wniosku na nr faksu 034-35-20-380, bądź na adres Zamawiającego.
14.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w pkt 1 niniejszego ogłoszenia                 (z dopiskiem kancelaria jawna) i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
Jednostka Wojskowa 4101, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
OFERTA NA:
„Obsługa obiektów sportowych i prowadzenie treningów dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w  Lublińcu – nr sprawy 3/2014”
NIE OTWIERAĆ PRZED 24.01.2014 r., GODZ. 09:30

15.    Ofertę umieszczoną w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:

Jednostce Wojskowej Nr 4101, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35 w Kancelarii Jawnej, budynek Sztabu, parter lub przesłać przesyłką w terminie przed otwarciem ofert na adres Zamawiającego.
TERMIN SKŁADANIA OFERT -  upływa dnia 24.01.2014 r. godz.09:00.
16.    KOMISYJNE OTWARCIE ZŁOŻONYCH OFERT nastąpi w dniu 24.01.2014 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Budynek Sztabu, parter, kancelaria nr 8.
17. Kryterium oceny oferty i ich znaczenie:    
                                        
17.1.Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:
1)    oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium „cena” brutto (z podatkiem VAT),
2)    za parametr najkorzystniejszy kryterium „cena” oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów–100, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,
3)    wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „cena” i ustalonej punktacji:

punktacja 0-100.
17.2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych według poniższego wzoru:

gdzie:   LP      =   liczba punktów za kryterium „cena”,
     C min        =   najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
     C x           =   cena oferty badanej.

17.3.    Oferta, która przedstawia najkorzystniejszą cenę (maksymalna liczba przyznanych punktów), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
17.4.Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i  innych kryteriów) Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
17.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia za¬wiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

18.   Termin związania ofertą 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.
19.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
21. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
22.    Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2014 r.
23.    Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w sprawach formalno-prawnych:  

•    Agnieszka ŁUKASIK,  Agata ZIÓŁKOWSKA, tel.: 0 (34) 35 20 450,  fax:  0 (34) 35 20 380


w sprawach merytorycznych:
•    mjr Robert JAWOSZEK,  Tel. 034 35-20-542, fax:  0 34 35 20 380

 

 


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

___________________________
wz. ppłk Robert SZCZESZEK

 

 

Załączniki:

3.2014 siwz

3.2014 zał. nr 1 do siwz

3.2014 zał. nr 2 do siwz

3.2014 zał. nr 3 do siwz

3.2014 zał. nr 4 do siwz

3.2014 zał. nr 5 do siwz

3.2014 zał. nr 6 do siwz

3.2014 zał. nr 7 do siwz

3.2014 zał. nr 8 do siwz

Zmiana SIWZ, nr sprawy 6/2014 Dostawa baterii i akumulatorów dla JW 4101 w Lublińcu

Nr sprawy: 6/2014                                                                    Lubliniec, dnia 25.03.2014 r.

Jednostka Wojskowa Nr 4101
42 – 700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 35
tel.   034/ 35 20 450
faks 034/ 35 20 380

                            

ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pn: „Dostawa baterii i akumulatorów dla Jednostki Wojskowej  Nr 4101 w Lublińcu” - nr sprawy 6/2014.

W Zadaniu nr 1 w pozycji 7,8,9 Zamawiający rezygnuje z zapisu: Wyprodukowane w Unii Europejskiej.
W zadaniu nr 3 w pozycji 3,4,5 Zamawiający rezygnuje z zapisu: Wyprodukowane w Unii Europejskiej.

W pkt. 8.4 SIWZ było:
8.4. W celu potwierdzenia że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego – Zamawiający żąda wraz z ofertą kart katalogowych potwierdzających parametry techniczne asortymentu dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 7 do SIWZ. Karty katalogowe powinny być przetłumaczone na język polski, dopuszcza się tłumaczenie własne Wykonawcy poświadczone „za zgodność z oryginałem”.

Zamawiający zmienia ten zapis w taki sposób że:
8.4. W celu potwierdzenia że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
1) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego – Zamawiający żąda wraz z ofertą kart katalogowych potwierdzających parametry techniczne asortymentu dla wszystkich pozycji wyszczególnionych w Załączniku nr 7 do SIWZ. Zamawiający żąda aby karty katalogowe były przetłumaczone na język polski, dopuszcza się tłumaczenie własne Wykonawcy poświadczone „za zgodność z oryginałem”.


Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony.                               


DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA

Zmiana siwz - nr spr. 1/2014

 

Nr sprawy: 1/2014                                                           Lubliniec, dnia 14.01.2014 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 4101
42 – 700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 35
tel.   034/ 35 20 450
faks 034/ 35 20 380

 

ZAWIADOMIENIE - internet


Dotyczy: zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pn: „Dostawa płyt balistycznych dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu” - nr sprawy 1/2014.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 31.01.2014 roku na godz. 09:00. Termin otwarcia ofert to dzień 31.01.2014 roku godz. 09:30. Wszystkie pozostałe terminy są analogiczne do podanego po zmianie.

 

 

DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu

_________________________
płk Wiesław KUKUŁA

 


Tel. 034 35-20-450
A.Ł. 14.01.2014 r.
Dostęp: Sekcja zam. publ./Dowódca