Kontakt

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych:
p. Agnieszka ŁUKASIK
St. referent:
p. Aleksandra WYRAZ

 

Dane kontaktowe:
Tel. 261 101 450

Fax. 261 101 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Nr spr. 23/2018 Dostawa kamuflowanych taktycznych ochronników słuchu dla JW 4101 w Lublińcu

  Lubliniec, dnia 23.05.2018 r.
 

- O G Ł O S Z E N I E -
Jednostka Wojskowa 4101 w Lublińcu, ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec, ogłasza w trybie art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
 
P R Z E T A R G  O G R A N I C Z O N Y
o wartości poniżej 144 tys. euro na:

„Dostawę kamuflowanych taktycznych ochronników słuchu z osprzętem dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu”
1.  ZAMAWIAJĄCY:
Jednostka Wojskowa Nr 4101 w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, Tel. (+48) 261-101-111, (+48) 261-101-450, Faks (+48) 261-101-380,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..                      
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.cisiiskuteczni.pl oraz www.jwk.wp.mil.pl
3. Adres, pod którym można uzyskać informacje, dokumentacje, tak jak w pkt. 1-2.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
    ” Dostawa kamuflowanych taktycznych ochronników słuchu z osprzętem dla Jednostki Wojskowej Nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 23/2018 
 Wspólny Słownik Zamówień CPV:
32570000-9 urządzenia łączności
31224400-6 kable
18143000-3 akcesoria ochronne
4.1.  Opis przedmiotu zamówienia dotyczy dostawy asortymentu według kodu CPV wskazanego powyżej.
4.2.  Szczegółowy informacje o asortymencie i zamawianych ilościach stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia, który zostanie przekazany Wykonawcom po okazaniu odpowiednich dokumentów.
4.3. SPOSÓB POZYSKANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
W celu pozyskania od Zamawiającego wniosku o dopuszczenie do udziału  w przedmiotowym postępowaniu oraz Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego lub odebrać osobiście ww. dokumenty, wg. poniżej opisanej procedury:
1. Zamawiający wyda w/w dokumenty (prześle przesyłką pocztową, poleconą) po otrzymaniu niżej wymienionych dokumentów:
- Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Oraz
Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 2a) ustawy PZP Zamawiający żąda  od Wykonawcy, któremu przekaże Opis przedmiotu zamówienia - oświadczenia o zachowaniu poufnego charakteru informacji przekazanych w toku postępowania nr 23/2018 na Dostawę kamuflowanych taktycznych ochronników słuchu z osprzętem dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu (zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia).
2.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z Opisem przedmiotu zamówienia, można odebrać osobiście w Jednostce Wojskowej Nr  4101 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35, budynek sztabu – kancelaria  8 w godz. 8.00 –14.00, tel. 261-101-450 lub po przesłaniu dokumentów wymienionych w pkt. 1 na adres ZAMAWIAJĄCEGO podany w pkt. 1 ogłoszenia Zamawiający prześle je pocztą lub mailem.
UWAGA:   Zamawiający nie będzie rozpatrywał dokumentów wyszczególnionych w pkt. 1, które Wykonawca prześle do Zamawiającego faksem.

5.  Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
 Do dnia 04.09.2018 r.
Dodatkowym kryterium oceny ofert jest termin wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
8. Zamawiający nie przewiduje:
 - zawarcia umowy ramowej
- udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP
- aukcji elektronicznej.
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
10.1. Wymagane wadia i gwarancje
1. Do wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 PLN (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zobowiązani będą jedynie wykonawcy zaproszeni przez Zamawiającego do składania ofert.
  
Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy nie wnoszą wadium!!
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w formularzu oferty. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy.
10.2. Asortyment przedstawiony w ofercie musi być oryginalny, fabrycznie nowy, I kategorii.
10.3. Zamawiający dopuszcza asortyment równoważny, którego parametry techniczne i jakościowe nie mogą odbiegać wykonaniem od asortymentów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Za produkty równoważne Zamawiający uznaje te produkty i towary, które posiadają własności i parametry techniczno-jakościowe takie jak produkty wskazane przez Zamawiającego lub wyższe. 
UWAGA! 
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji przedmiot zamówienia opisany jest ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 (z zastrzeżeniami) i wskazał na markę produktu z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne produktu.
Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu (ze znakiem firmowym) wskazującym typ i model urządzenia. Za towar fabrycznie nowy Zamawiający uznaje produkt nienoszący znamion użytkowania, śladów uszkodzeń zewnętrznych, śladów modyfikacji  i wymiany jakichkolwiek elementów.
Rozstrzygając kwestie równoważności Zamawiający uznaje za równoważy produkt, który w porównaniu z produktem wytworzonym przez producenta sprzętu lub artykułu charakteryzuje się porównywalnymi tzn. takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania i udowodnienia, że wymieniony przez Wykonawcę produkt spełnia w całości opisane parametry jakościowe, techniczne, ilościowe i funkcjonalne na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
10.4. Wymagania stawiane Wykonawcy
1. Wykonawca musi udzielić gwarancji na cały sprzęt będący przedmiotem umowy zgodnej z gwarancją producenta. Gwarancja rozpoczyna się od daty dostarczenia asortymentu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
2.Produkty nie objęte gwarancją producenta objęte są prawem rękojmi określonym w Kodeksie Cywilnym.
3. Dostarczony asortyment musi być wolny od wad produkcyjnych.

11.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KRYTERIA SELEKCJI, JEŻELI SA USTALONE, ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
wraz z
WYKAZEM OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI, JEŻELI SĄ USTALONE, ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
11.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP i ust. 5 pkt. 1 i 4.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do Wniosku)
11.2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego
3) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
4) Czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11.3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy w zakresie art. 24 ust. 5 pkt. 1.
11.4. WYKONAWCY mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
a/ WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
b/ Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c/ Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich WYKONAWCÓW występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
d/ Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie;
e) oferta oraz wszystkie złożone z nią dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawców.
f) przepisy i zapisy zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 11.4.a)
g) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów
h/ wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z WYKONAWCĄ występującym jako Pełnomocnik pozostałych (lider konsorcjum);
11.5.Przed podpisaniem umowy z wybranym WYKONAWCĄ, ZAMAWIAJĄCY będzie wymagał przedłożenia Umowy regulującej ich współpracę.
11.6.Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty.
11.7 Na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów w zakresie:
 1)  W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wymaga dokumentów (środków dowodowych) potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wymaga dokumentów (środków dowodowych) dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej
 
3)   W zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga dokumentów (środków dowodowych) dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
11.8.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 11.7.  ust. 1) – 3)  winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
11.9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP – wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Wniosku
2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę.
3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,  że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę.
5. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – Załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części B

— pkt. 2-4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 11.9. pkt. 1-5.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (w tym spółki cywilne) każdy wykonawca oddzielnie składa dokumenty wskazane w pkt. od 1-5 (oświadczenie i kopie dokumentów odpowiednio podpisane oraz potwierdzone ”za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę).
7. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty, sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. OGRANICZENIE LICZBY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA  OFERT LUB DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
      Przewidywana liczba wykonawców 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Złożenie przez Wykonawcę wraz z wnioskiem dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 11) WARUNKI UDZIAŁU będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału na zasadzie spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 5 Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wszystkich wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców, którzy uzyskają najwyższe ilości punktów, a pozostałych nie zaprosi do składania ofert. W przypadku, gdy dwóch wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów, a  z punktacji ogólnej będzie to pozycja 5 i 6, Zamawiający zaprosi obu wykonawców do złożenia ofert.
Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższe ilości punktów łącznie przyznane według poniższych zasad:
Klasyfikacja ta zostanie oceniona według Wykazu wykonanych podobnych dostaw ochronników słuchu  których wartość wynosiła nie mniej niż 300.000,00,00 zł brutto (okres 3 lat  wstecz od dnia otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Dostawy te należy wymienić w Załączniku nr 2 do Wniosku wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. 
Wykonawca nie musi wykazać żadnego zamówienia (nie ma obowiązku), jednak do następnego etapu, w przypadku, gdy złożonych zostanie powyżej pięciu wniosków, zostaną zaproszeni tylko Ci wykonawcy, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów  zgodnie z poniższym zapisem:
- za wykazanie 1 zamówienia - Zamawiający przyzna – 1 pkt.
- za wykazanie 2 zamówień - Zamawiający przyzna – 2 pkt.
- za wykazanie 3 zamówień - Zamawiający przyzna – 3 pkt.
- za wykazanie 4 zamówień - Zamawiający przyzna – 4 pkt.
- za wykazanie 5 zamówień – Zamawiający przyzna – 5 pkt.
- za wykazanie 6 zamówień – Zamawiający przyzna - 6 pkt
- za wykazanie 7 zamówień -  Zamawiający przyzna –7 pkt.
- za wykazanie 8 zamówień - Zamawiający przyzna – 8 pkt.
Za wykazanie większej liczby zamówień niż 8 Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów !!!.

13. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
13.1.  Kryterium oceny ofert :
 CENA  - 60 %
 SKRÓCONY TERMIN REALIZACJI – 40 %.
13.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uzyskaną w obu kryteriach: 

A. KRYTERIUM CENA  60 pkt
Cena minimalna           x 100 pkt. X 60%
Cena oferty badanej
gdzie:   LP =   liczba punktów za kryterium „cena”,
                 C min =   najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
                  C x   =   cena oferty badanej,

Sposób obliczania ceny oferty przez Zamawiającego:
ILOŚĆ X CENA JEDNOSTKOWA NETTO X VAT = WARTOŚĆ BRUTTO POZYCJI
B. SKRÓCONY TERMIN REALIZACJI    40 pkt. 
Podstawowy termin realizacji zamówienia tj. 04.09.2018 r. – 0 pkt.
Skrócenie terminu realizacji zamówienia do dnia  24.08.2018 r.  - 20 pkt.
Skrócenie terminu realizacji zamówienia do dnia 10.08.2018 r. - 40 pkt.
13.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans podanych wyżej kryteriów, zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
13.4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że złożone oferty uzyskały identyczną liczbę punktów za oba kryteria, wtedy Zamawiający wybierze tę ofertę, która proponuje niższą cenę za realizację zamówienia.

14. TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO POSTĘPOWANIA ORAZ ADRES, NA KTÓRY WNIOSKI MUSZĄ ZOSTAĆ WYSŁANE.
-  05.06.2018 r. godz. 09:00.
Jednostka Wojskowa Nr 4101 ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec, Kancelaria Jawna, Budynek Sztabu, parter, pok. Nr 8
KOMISYJNE OTWARCIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW nastąpi w dniu 05.06.2018 r.   o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego tj. Budynek Sztabu, parter, kancelaria nr 8.
15.    INFORMACJE DODATKOWE.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ograniczonego – art. 47 ustawy PZP.
A. Wykaz pozostałych dokumentów.
1. Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał lub poświadczona notarialnie kopia.
3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał, poświadczona notarialnie kopia).
4. W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
B. Opis sposobu przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1. Wymagania formalne:
a) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek.
b) Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść wniosku musi odpowiadać ogłoszeniu o zamówieniu.
c) W skład wniosku powinny wchodzić wszystkie wymagane przez zamawiającego formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. 11) ogłoszenia.
d) Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców tj.:
- osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.,
- osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,  o których mowa powyżej; w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w wymaganej formie.
    e)   W przypadku składania wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne), do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał, poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres, podpisane przez wykonawcę (osobę/ lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego wykonawcy).
    f)  Zaleca się, aby wniosek został złożony przy wykorzystaniu załączonych druków – załączników do wniosku. Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku i załączników do wniosku na drukach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści zawartej przez zamawiającego w załącznikach załączonych do wniosku.
    g) Wniosek musi spełniać następujące wymogi:
  - musi być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem,
  - formularze i oświadczenie muszą być podpisane przez wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy,
  -  załączone do wniosku dokumenty, o których mowa w pkt. 11) ogłoszenia, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii (czytelnej) i muszą być wówczas poświadczone ”za zgodność z oryginałem” zgodnie z określoną tam instrukcją (podpis czytelny, lub parafka z pieczęcią imienną),
  - wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane (parafowane) przez wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy; poprawki muszą być dokonane przez skreślenie i podpisanie prawidłowych danych – nie dopuszcza się dokonywania poprawek przy użyciu korektora.
 h) Wszystkie strony wniosku powinny być kolejno ponumerowane i parafowane przez wykonawcę – osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kompletność wniosku w przypadku, gdy strony nie będą ponumerowane i/lub nie będą spięte w trwały sposób.
 i)   W przypadku, gdy informacje zawarte w wniosku stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz oddzielone od pozostałych informacji zawartych we wniosku. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części wniosku (należy zachować ciągłość numeracji stron).
  2.   Złożenie wniosku:
 Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta/opakowanie zawierające wniosek winno być zaadresowane do ZAMAWIAJĄCEGO na adres podany w pkt 1 niniejszego ogłoszenia             (z dopiskiem kancelaria jawna) i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA:
 ”Dostawę kamuflowanych taktycznych ochronników słuchu z osprzętem dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu – nr sprawy 23/2018
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA WNIOSKÓW tj. 05.06.2018 r., GODZ. 09:30

 3. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i zamawiający otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.
 4.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
 5.   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z braku opisu na kopercie, zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
C.  Forma przekazywania informacji, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez wykonawców wnioski wraz z załącznikami wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie wniosków w formie elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia i dokumenty oraz pełnomocnictwa należy przedłożyć w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z wnioskiem tj. w formie pisemnej (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazywać mogą sobie faksem lub elektronicznie, przy czym zawsze dopuszczoną jest forma pisemna.
4. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są przez zamawiającego lub przez wykonawcę za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5.Osoby ze strony ZAMAWIAJACEGO upoważnione do kontaktów z WYKONAWCAMI:
        
 w sprawach formalno-prawnych
       imię i nazwisko                         Agnieszka ŁUKASIK, Patrycja SZCZYGIOŁ
        tel.                                          +48 261 101 450
        fax:                                          +48 261 101 380
         uwagi:                                od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00
        
 w sprawach merytorycznych
        imię i nazwisko                         kpt. Bogdan KUŚ
        tel.                                          +48 261 101 323 
        fax                                           +48 261 101 380
        uwagi                                      od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00
 
16. Środki ochrony prawnej
16.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej).
16.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180  ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
16.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji  wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
17. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych  w dniu 23.05.2018 r.
Załączniki
1. Wniosek – przekazywany po złożeniu dokumentów wymienionych w pkt. 4.3. ogłoszenia.
2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 1 do wniosku
3. Wykaz wykonanych dostaw (zamówień) - zał. Nr 2 do wniosku
4. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. Nr 3 do wniosku
5. oświadczenia o zachowaniu poufnego charakteru informacji przekazanych w toku postępowania nr 23/2018 – przekazywany w celu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia i wniosku.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. Nr 4 do wniosku
DOWÓDCA
Jednostki Wojskowej 4101
w Lublińcu
_________________________
ppłk Michał STRZELECKI